Thứ Tư, ngày 02 tháng 11 năm 2011

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Đào Hồng Nam

Yêu cầu chung của cuộc vận động là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc, vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần và xã hội nước ta. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thanh niên và học sinh, sinh viên... góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội.

I. Nội dung thực hiện
1. Nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
+ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong phú vì mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
+ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện về đạo đức, bao gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức cơ bản và những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng. 
- Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động:
+ Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên từ đó tác động vào hành động của mỗi cá nhân.
+ Yêu cầu chung của cuộc vận động là làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thấm nhuần nội dung và nhận thức sâu sắc, vị trí, vai trò, giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần và xã hội nước ta. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi người về yêu cầu, nhiệm vụ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thật sự sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, thanh niên và học sinh... góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội.
- Những vấn đề trong nhận thức và tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Đối với cán bộ, viên chức (CBVC), học tập đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó không chỉ là sự rèn luyện những phẩm chất đạo đức đối với mỗi người viên chức mà quan trọng hơn, sự rèn luyện ấy gắn với tính chất công việc của mình. 
+ Có sự thay đổi tích cực trong công tác, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của người CBVC
+ Cuộc vận động đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ và chiến sỹ lực lượng vũ trang... Cuộc vận động đã chuyển từ nhận thức sang hành động và có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

2. Một số biện pháp đề xuất thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Đối với giảng viên, thường xuyên tiếp xúc với sinh viên, cần  nhấn mạnh về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng, đạo đức của người cán bộ y tế “lương y như từ mẫu”, nhắc nhở các em không quên việc thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong của người cán bộ y tế.
Luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Mỗi CBVC cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,...

3. Tích cực học tập, nỗ lực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác. 
- Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tác phong của người CBVC
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, viên chức, thường xuyên học tập, nghiên cứu khoa học, cập nhật những kiến thức chuyên môn mới để bài giảng hay hơn, sinh động và có hiệu quả hơn.

II. Những đề xuất, kiến nghị.
1. Đề xuất những giải pháp trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
- Thực hiện tốt tư tưởng của Bác về tính cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư
- Làm việc phải gì cũng phải tính toán sao cho có hiệu quả cao nhất, hiệu quả có được phải dựa trên tính trung thực, trên sự nỗ lực của chính bản thân.
- Học tập những gương sáng trong cuộc sống cũng như trong công tác
Để thực hiện cuộc vận động và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thiết thực và hiệu quả, thiết nghĩ mỗi CBVC đặc biệt là đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ cần phải:
- Nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Mỗi CBVC phải thực sự có niềm tin. Tin vào Đảng, tin vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
- Mỗi CBVC phải có kế hoạch học tập, rèn luyện không ngừng, phải nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác
- Nói phải đi đôi với làm, bản thân mỗi người CBVC phải là tấm gương sáng, gương mẫu trong lời nói và việc làm cho sinh viên noi theo. Phải giữ gìn lối sống trong sáng và giản dị, đoàn kết với đồng chí, đồng nghiệp, giữ quan hệ đúng mực với học viên.
- Mỗi CBVC phải thực hành tự phê bình và phê bình, phải đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, sai trái, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền.  Đấu tranh để loại bỏ cái xấu và thúc đẩy những nhân tố tích cực phát triển. Trong đấu tranh không gây bè phái, chia rẽ, không được trù dập hay toan tính lợi ích cá nhân; đấu tranh để mỗi cá nhân tự nhìn lại, tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân mình; mỗi người CBVC phải luôn tự sửa mình hàng ngày, giữ gìn đạo đức như một thứ tài sản, quý báu nhất của con người.

2. Kiến nghị với tổ chức đảng, đoàn thể
- Tổ chức các buổi nói chuyện về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào những thời gian thuận lợi, địa điểm thuận lợi, đảm bảo cho mọi người đến nghe một cách tự nguyện, hứng thú. Các buổi nói chuyện nên chọn báo cáo viên có phương pháp truyền đạt hay, người dự khán phải có thời gian phát biểu ý kiến của minh, không nên tổ chức theo kiểu độc thoại.
- Mỗi người CBVC phải là tấm gương tốt về học tập và công tác, đạo đức, tác phong. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan cần thực sự gương mẫu tham gia học tập tư tưởng của Bác và gương mẫu làm theo Bác.
- Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo thường xuyên, liên tục, sâu rộng, đến tất cả CBVC với những hình thức phù hợp, hấp dẫn. Kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác và tuyên truyền về những gương điển hình thì việc học tập, làm theo mới có sức thuyết phục cao.
- Tổ chức, động viên, lôi cuốn được tất cả cán bộ, đảng viên, CBVC, tự giác tham gia Cuộc vận động, coi đó là nhân tố quyết định thành công. Cần xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực, gắn liền với nội dung công việc của cơ quan, đơn vị. Những tiêu chuẩn đạo đức đó cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc để làm, ban hành gắn liền với những quy định, quy chế cụ thể, gắn trách nhiệm với quyền lợi, với lợi ích của mỗi cán bộ, viên chức, qua đó phát huy vai trò tự giác của mỗi cá nhân, sự kiểm tra, giám sát của tập thể. Đưa Cuộc vận động vào các công việc cụ thể hàng ngày là làm cho Cuộc vận động trở thành thực chất, khắc phục tình trạng phô trương, hình thức, điều mà Bác Hồ đã dạy chúng ta. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét